Administracinė INFORMACIJA

NUOSTATAI

NUOSTATAI

PLANAVIMO DOKUMENTAI

DARBO UŽMOKESTIS
VIEŠIEJI PIRKIMAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI

Palangos miesto rinkliavų centro vykdomų pirkimų skelbimus, metines ataskaitas (Atn-3) ir paviešintas sutartis galima rasti interneto svetainėje.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
TARNYBINIAI AUTOMOBILIAI
Nr.Gamybinė markė ir modelisSpalvaValstybinis Nr.
1.CITROEN BERLINGOBaltaHDB058
2.HYUNDAI KONA KAUAIBaltaEA8175
3.RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRICBaltaEB2025

Darbuotojas, atsakingas už tarnybinio transporto naudojimo kontrolę,
Modestas Kazlauskas, telefono numeris – +370 460 31226, el.paštas – modestas.kazlauskas@pmrc.lt.

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Palangos miesto rinkliavų centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR).

Duomenų valdytojas Palangos miesto rinkliavų centras, kodas 302290562, Gintaro g. 33A-1, Palanga, el. p. info@pmrc.lt, tel. +370 460 49003.

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f punktais.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
Naudojimosi savitarnos svetaine taisyklės.
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas.
Interneto svetainės privatumo politika.
Interneto svetainės slapukų politika.
 

Apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo,
kaip duomenų subjekto, teisės
arba nori gauti daugiau informacijos
apie asmens duomenų tvarkymą,
gali kreiptis į Palangos miesto rinkliavų centrą
el.p. info@pmrc.lt, tel. +370 460 49003.
Palangos miesto Rinkliavų centro
duomenų apsaugos pareigūnas yra
UAB „Privacy partners“.

 Jeigu asmuo nesutinka su Palangos
miesto rinkliavų centro atsakymu, jis
gali kreiptis į Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją (VDAI).
Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. +370 5 2712804, el.p. ada@ada.lt.

Duomenų tvarkymo tikslai:

 • Rinkliavų centro funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • siekiant atlikti pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

Duomenų gavimas ir teikimas:

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Įgyvendinti duomenų subjekto teises asmenys gali:

 • atvykę į Palangos miesto rinkliavų centrą (Gintaro g. 33А-1, Palanga), užpildę laisvos formos prašymą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • siųsdami laisvos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu (Gintaro g. 33A-1, LT- 00134 Palanga)
 • siųsdami elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu info@pmrc.lt.

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti. Palangos miesto rinkliavų centras pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmenys turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (BDAR 20 str.);
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su asmens konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 str.).
ATVIRI DUOMENYS

Rekvizitaikontaktai

TAUSOKIME GAMTĄ ATSISAKYDAMI POPIERINIŲ SĄSKAITŲ

Išsiųskite prašymą el. paštu

Klientai aptarnaujami darbo valandomis

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Centras neaptarnauja lankytojų valstybinių švenčių dienomis.
Švenčių dienų išvakarėse dirbama 1 valanda trumpiau.

BĮ Palangos miesto rinkliavų centras

Informuojame, kad siekiant geresnių naršymo sąlygų, šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Susipažinti su naudojamais slapukais ar juos išjungti galite nustatymuose. Sutinku Nustatymai

Privatumo politika & Slapukai