Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją: Inga Bočkutė-Latožė,
tel. (8 460) 31229, el.p. inga.bockute@pmrc.lt

Nelikite abejingi neteisėtai veiklai – praneškite apie korupciją.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Palangos miesto rinkliavų centro veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai (sąlygos, įvykiai, aplinkybės) sudarys galimybes korupcijai pasireikšti.
Siekiant nustatyti ir valdyti (ar pašalinti) korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Palangos miesto rinkliavų centras, atlikęs korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengia aprašymą, kuriame aprašo pagrindinius analizuotos srities aspektus, nustatytus korupcijos rizikos veiksnius bei pasiūlymus (priemones), kaip šiuos veiksnius valdyti ar pašalinti. Aprašymas yra teikiamas Palangos miesto merui, kuris kasmet teikia motyvuotą išvadą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai apie einamaisiais metais atliktos jos bei jos reguliavimo sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo rezultatus. 

Informacija apie asmenis

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Dėl to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatomis, įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo (o tam tikrais atvejais gali) kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau- STT), kad ji surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.
Teikti rašytinį prašymą, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pateiktų informaciją apie į pareigas skiriamą asmenį, privaloma, kai asmenį rengiamasi skirti į Palangos miesto rinkliavų centro direktoriaus, vyr. buhalterio ir direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Atmintinė

top